பொய் முகம்-poi mugam

காகித பூவில் நிறைய
அவளை பற்றி கவிதைகள்
எழுதி இறுப்பேன்,
இன்று அவள் முகம் பார்த்து
பேச முடியாத கவிஞன்
பொய் முகத்துடன் எழுதும்
கவிதை பூ
"காதல் கடிதம்"


Please Post Your Comment

மறந்திருப்பான் - maranthiruppan

கவிஞனும் அன்று பேனாவில் மை நிரப்ப மறந்திருப்பான்,
கயவனும் அன்று களவு செய்ய மறந்திருப்பான்,
காவலனும் அன்று தான் செய்யும் கடமையை மறந்திருப்பான்,
"அவலுடன் பேசி பேசி...."

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free