சுவாசம்-suvasam

மழை கண்டால் மண் கொள்ளும் வாசம்,
அவள் காதல் கொண்டு பார்க்கும் பார்வை தானே
என் இதயத்தின் சுவாசம்

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free