அறுவை சிகிச்சை - aruvai sikichchai


காதல் என்னும் விபத்தால்,
இன்று இவன் இதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை
உயிர் போனாலும் இவள் நினைவுகளுடன்
வாழும் இவன் இதயம்

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free