எறும்பு

வார்த்தைகள் தடீக்கவில்லை, உதடுகள் தடித்தது
கடித்தது கட்ட எறும்பு இல்லை,
என் கட்டிலில் இருக்கும் "காதலி" எறும்பு.

Please Post Your Comment

உதட்டு ஓவியம்

அவள் ஓவியம் வரைய தொடங்கி முடிவில்
வரைந்தது அவள் உதடு மட்டும்
அதிகம் பழகிவிட்டதால் .....

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free